Google_plus Pinterest Vimeo RSS
 • Tempat Informasi Seputar Hostel
  Paling Lengkap dan Update
 • Instagram
 • Terjemahan Al-Qur’an Surat al-Ma'idah lengkap (Surat Ke-5)

  Terjemahan Surat al-Ma'idah lengkap (Surat Ke-5) -

  Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
  5-1: Wahai orang yang beriman! Sempurnakanlah janji-janji. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepada kamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut apa yang Dia (Allah) kehendaki.
  5-2: Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar (batas-batas) Allah, dan jangan pada bulan-bulan haram, jangan pada binatang korban, jangan pada binatang-binatang yang ditandakan lehernya (untuk korban), jangan pada orang yang berkunjung ke Baytu’l-Haram (Baytu’llah), yang mengharapkan kurnia dan keredaan Rab (Tuhan) mereka. Dan apabila kamu sudah ‘tahalul’ (selesai mengerjakan ibadah haji), maka bolehlah kamu berburu. Dan janganlah kebencian kamu kepada sesuatu kaum lantaran mereka pernah menghalang kamu daripada Masjidi’l-Haram menyebabkan kamu melampaui batas. Dan bertolong-tolonganlah kamu pada kebaikan dan takwa dan jangan pada (perkara) dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras azab-Nya (azab Allah).
  5-3: Diharamkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih untuk yang selain Allah, yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati terjatuh, yang mati ditanduk, sisa binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih, dan (diharamkan juga memakan binatang) yang disembelih untuk berhala dan (seterusnya diharamkan juga) kamu  mengundi nasib dengan anak panah, yang demikian itu adalah fasik. Pada hari ini telah berputus asa orang kafir pada (menentang) al-din (agama) kamu, lantaran itu janganlah kamu takut kepada mereka tetapi takutlah kepada Aku (Allah). Pada hari ini Aku (Allah) telah sempurnakan al-din (agama) kamu bagi kamu, dan Aku (Allah) telah lengkapkan nikmat-Ku (nikmat Allah) ke atas kamu, dan Aku (Allah) telah reda Islam menjadi al-din (agama) kamu. Maka sesiapa terpaksa (memakan apa yang telah diharamkan itu) kerana kelaparan bukan kerana sengaja mahu berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).
  5-4: Mereka bertanya kepada engkau (mengenai) apakah yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah: “Dihalalkan bagi kamu apa yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap oleh) binatang pemburu yang dilatih untuk berburu, yang kamu melatihnya menurut apa yang diajarkan Allah kepada kamu. Maka (bolehlah) kamu memakan tangkapannya setelah kamu menyebutkan nama Allah atasnya (sewaktu melepaskan binatang pemburu itu). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat cepat (membuat) perkiraan.
  5-5: Pada hari ini dihalalkan bagi kamu (memakan) yang baik-baik, dan makanan (sembelihan) orang yang diberi kitab itu halal kamu dan makanan kamu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan kamu mengahwini) perempuan-perempuan yang memelihara kehormatannya daripada kalangan Mukminat (yang beriman) dan perempuan-perempuan yang memelihara kehormatannya daripada kalangan mereka yang diberi kitab sebelum kamu, (iaitu) setelah kamu berikan mas kahwin mereka (dengan tujuan) mengahwininya bukan (bertujuan) berzina dan bukan (juga) sebagai perempuan simpanan. Dan sesiapa menolak keimanan maka sia-sialah amalannya, dan di akhirat kelak dia termasuk golongan orang yang rugi.
  5-6: Wahai orang yang beriman! Apabila kamu hendak mendirikan solat, basuhlah muka kamu, dan tangan kamu hingga ke siku kamu, dan sapulah kepala kamu, dan (basuhlah) kaki kamu hingga ke dua mata kaki; dan jika kamu sedang berjunub (berhadas besar) maka bersucilah (mandi junub); dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau datang dari tempat pembuangan air (jamban), atau kamu telah menyentuh perempuan, sedang kamu tidak memperolehi air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang bersih (dengan) menyapu muka kamu dan tangan kamu dengannya (tanah itu). Allah tidak berkehendak menyusahkan kamu, tetapi Dia (Allah) berkehendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya (nikmat Allah) atas kamu, agar kamu bersyukur.
  5-7:  Dan ingatlah nikmat-Nya (nikmat Allah) atas kamu dan perjanjian-Nya (perjanjian Allah) yang Dia (Allah) telah janjikan kepada kamu ketika kamu mengatakan: “Kami dengar dan kami mentaati.” Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui) akan segala isi hati.
  5-8: Wahai orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang menegakkan (kebenaran) kerana Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian kamu terhadap sesuatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Tegakkanlah keadilan, itulah yang lebih hampir dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah al-Khabir (Maha Mengenal) terhadap apa yang kamu lakukan.
  5-9: Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal salih (bahawa) untuk mereka keampunan dan ganjaran yang besar.
  5-10: Dan orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Allah), mereka itulah ahli (penghuni) neraka.
  5-11: Wahai orang yang beriman! Ingatlah nikmat Allah ke atas kamu, tatkala satu kaum bertekad mengenakan tangan mereka ke atas kamu, maka Allah menghalang tangan mereka daripada (sampai kepada) kamu. Dan bertakwalah kepada Allah; dan kepada Allah semata-mata hendaknya orang Mukmin bertawakal.
  5-12: Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian daripada Bani Isra’el, dan Kami (Allah) telah mengangkat di kalangan mereka dua belas orang ‘naqib’ (ketua-ketua), dan Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku (Allah) beserta kamu. Jika kamu mendirikan solat, mengeluarkan zakat, kamu beriman kepada para rasul-Ku (rasul Allah), kamu membantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, (nescaya) sesungguhnya Aku (Allah) akan mengampunkan kesalahan-kesalahan kamu dan Aku (Allah) akan memasukkan kamu ke dalam jannah (taman/syurga) yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan sesungguhnya sesiapa di kalangan kamu yang kufur sesudah itu, maka sungguh dia tersesat daripada jalan yang lurus.
  5-13: Maka disebabkan mereka memungkiri janji mereka, Kami (Allah) melaknat mereka, dan Kami (Allah) jadikan hati mereka keras. Mereka mengubah-ubahkan kalimah-kalimah (dalam Tawrat) daripada tempatnya, dan mereka sengaja melupakan (meninggalkan) sebahagian daripada apa yang telah diperingatkan mereka dengannya. Dan engkau akan melihat pengkhianatan berterusan daripada mereka, kecuali sedikit sahaja daripada mereka (yang tidak berkhianat). Maka maafkanlah mereka dan tinggalkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang ‘muhsinin’ (yang melakukan kebaikan).
  5-14: Dan sebahagian daripada mereka mengatakan: “Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani,” Kami (Allah) telah mengambil perjanjian mereka tetapi mereka sengaja melupakan sebahagian daripada apa yang mereka diperingatkan dengannya. Maka Kami (Allah) timbulkan di kalangan mereka permusuhan dan kebencian sehingga hari kiamat. Dan Allah akan menyatakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.
  5-15: Wahai Ahli Kitab! Sesungguhnya sudah datang kepada kamu rasul Kami (Allah), menerangkan kepada kamu banyak daripada isi kitab yang kamu sembunyikan, dan Dia (Allah) memaafkan kebanyakan daripadanya. Sungguh sudah datang kepada kamu daripada Allah cahaya dan kitab yang terang.
  5-16: Dengan kitab itu Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang menuruti keredaan-Nya (keredaan Allah) kepada jalan keselamatan, dan mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya yang terang dengan izin-Nya (izin Allah), dan Dia (Allah) memberi mereka petunjuk kepada jalan yang lurus.
  5-17: Sesungguhnya telah kafir orang yang mengatakan bahawa Allah itu adalah Almasih ‘ibn Maryam. Katakanlah: “Jika demikian, siapakah yang berkuasa menahan jika Dia (Allah) hendak membinasakan Almasih ‘ibn Maryam, ibunya serta orang yang ada di bumi sekaliannya?” Kepunyaan Allah kekuasaan di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Dia (Allah) menciptakan apa yang Dia (Allah) kehendaki dan Allah atas segala sesuatu adalah al-Qadir (Maha Kuasa).
  5-18: Orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: “Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-Nya (kekasih Allah).” Katakanlah: “Kalau begitu, mengapa Dia (Allah) mengazabkan kamu kerana dosa-dosa kamu? Bahkan (sebenarnya) kamu (hanyalah) manusia (biasa) daripada makhluk yang Dia (Allah) ciptakan.” Dia (Allah) memberikan keampunan kepada sesiapa yang Dia (Allah) kehendaki dan Dia (Allah) menyeksa sesiapa yang Dia (Allah) kehendaki. Dan kepunyaan Allah kekuasaan di langit dan di bumi dan juga segala yang ada di antara kedua-duanya, dan kepada-Nya (kepada Allah) tempat kembali.
  5-19: Wahai Ahli Kitab! Sudah datang kepada kamu rasul Kami (Allah), memberikan penjelasan kepada kamu sesudah terputus para rasul, agar kamu tidak mengatakan: “Tiada seorang pun pembawa khabar gembira atau pembawa ancaman diutuskan kepada kami.” Sesungguhnya sudah datang kepada kamu pembawa khabar gembira dan pemberi ancaman, dan Allah atas segala sesuatu adalah al-Qadir (Maha Kuasa).
  5-20: Dan (ingatlah) perihal Musa berkata kepada kaumnya: “Wahai kaumku! Ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Dia (Allah) memilih (ramai) nabi-nabi dari kalangan kamu, dan Dia (Allah) menjadikan kamu penguasa-penguasa, dan Dia (Allah) telah memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang jua daripada isi alam ini.”
  5-21: “Wahai kaumku! Masuklah kamu ke tanah suci (Palestin) yang telah ditentukan Allah untuk kamu, dan janganlah kamu berpaling (melarikan diri kerana takutkan musuh), kerana (jika kamu berbuat demikian) kamu akan kembali sebagai orang yang rugi.”
  5-22: Mereka menjawab: “Wahai Musa! Di sana ada satu kaum yang kuat, sesungguhnya kami tidak akan masuk ke sana sehinggalah mereka keluar daripadanya. Maka jika mereka meninggalkannya (tanah suci itu) kami akan memasukinya.”
  5-23: Berkatalah dua orang laki-laki daripada kalangan orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah berikan nikmat kepada kedua-duanya: “Masuklah menghadapi mereka dari pintu itu. Jika kamu telah memasukinya tentu kamu akan menang, dan bertawakallah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman.”
  5-24: Mereka (kaum Musa) berkata: “Wahai Musa! Sesungguhnya kami tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka (musuh kami) masih berada di sana. (Oleh itu) pergilah engkau bersama Rab (Tuhan) engkau dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami menanti di sini.”
  5-25: Dia (Musa) berkata: “Rabbi (wahai Tuhanku)! Sesungguhnya aku tidak mampu menguasai (kaumku) kecuali diriku dan saudaraku, maka pisahkanlah kami daripada orang yang fasik itu.”
  5-26: Dia (Allah) berfirman: “Maka sesungguhnya ia (tanah haram itu) diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun, dan mereka mengembara (terumbang-ambing) di bumi. Lantaran itu janganlah engkau berdukacita terhadap orang yang fasik itu.”
  5-27: Dan bacakanlah kepada mereka cerita (mengenai) dua orang anak Adam (Habil dan Qabil) dengan sebenarnya, perihal kedua-duanya mempersembahkan korban, lalu diterima (korban) salah seorang daripada mereka dan tidak diterima daripada yang seorang lagi. Dia (yang korbannya tidak diterima, iaitu Qabil) berkata: “Aku pasti akan membunuh kamu.” Dia (yang korbannya diterima, iaitu Habil) menjawab: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) daripada orang yang bertakwa.”
  5-28: “Sesungguhnya jika kamu melepaskan tangan kamu buat membunuh aku namun, aku tidak akan melepaskan tanganku buat membunuh kamu, kerana sesungguhnya aku takutkan Allah, Rab (Tuhan) sekalian alam.”
  5-29: “Sesungguhnya aku mahu kamu memikul dosaku dan dosamu, lalu kamu menjadi ahli (penghuni) neraka, dan demikian itulah balasan bagi orang yang zalim.”
  5-30: Tetapi nafsunya (Qabil) mempermudahkan baginya buat membunuh saudaranya (Habil), lantas dia (Qabil) membunuhnya (Habil), lalu jadilah dia (Qabil) termasuk golongan orang yang rugi.
  5-31: Maka Allah menghantar seekor burung gagak mengorek-ngorek bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana cara menguburkan mayat saudaranya itu, lalu dia (Qabil) berkata: “Aduhai, celakanya aku! Mengapa aku tidak berdaya melakukan seperti burung gagak itu buat menimbuskan mayat saudaraku?” Maka jadilah dia (termasuk) golongan orang yang menyesal.
  5-32: Oleh kerana itu, Kami (Allah) mewajibkan (hukum) ke atas Bani Isra’el, bahawa sesiapa membunuh seseorang yang bukan pembunuh, atau (bukan kerana) membuat kerosakan di bumi, maka seakan-akan dia membunuh manusia sekaliannya. Dan sesiapa memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia memelihara kehidupan manusia sekaliannya. Dan sesungguhnya sudah datang kepada kamu para rasul Kami (Allah) dengan keterangan-keterangan yang nyata, kemudian sesudah itu kebanyakan daripada manusia di bumi ini melampaui batas.
  5-33: Sesungguhnya pembalasan (yang layak) bagi orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya (rasul Allah) dan melakukan kerosakan di bumi, hanyalah mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka bersilang-silang, atau dibuang dari negeri (tempat tinggalnya). Yang demikian itu suatu penghinaan buat mereka di dunia ini dan di akhirat kelak mereka akan menerima azab yang besar.
  5-34: Kecuali orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menangkap mereka. Ketahuilah, Allah adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).
  5-35: Wahai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang menyampaikan kamu kepada-Nya (kepada Allah), dan berjihadlah pada jalan-Nya (jalan Allah), semoga kamu memperolehi kejayaan.
  5-36: Sesungguhnya orang yang kafir, sekalipun mereka memiliki segala yang ada di bumi ini, dan (ditambahkan) sebanyak itu buat menebus diri mereka daripada seksaan hari kiamat, nescaya (penebusan itu) tidak akan diterima daripada mereka. Dan bagi mereka adalah seksaan yang tidak terperi sakitnya.
  5-37: Mereka sangat ingin keluar daripada neraka tetapi mereka tidak akan dapat keluar daripadanya, malah mereka akan menerima seksaan yang kekal.
  5-38: Dan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, (hukumannya) potonglah tangan mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah lakukan itu, sebagai contoh yang menakutkan daripada Allah. Dan Allah adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).
  5-39: Sesiapa bertaubat selepas melakukan kezaliman dan memperbaiki dirinya, sesungguhnya Allah bersedia menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).
  5-40: Apakah kamu tidak mengetahui bahawa kepunyaan Allah kekuasaan di langit dan di bumi. Dia (Allah) menyeksa sesiapa yang Dia (Allah) kehendaki dan Dia (Allah) mengampunkan sesiapa yang Dia (Allah) kehendaki. Dan Allah atas segala sesuatu adalah al-Qadir (Maha Kuasa).
  5-41: Wahai rasul! Janganlah berdukacita lantaran (melihat) orang yang bersegera kepada kekafiran setelah mereka mengucapkan dengan mulut mereka: “Kami telah beriman,” sedangkan hati mereka tidak beriman. Dan di kalangan orang Yahudi (ada) yang gemar mendengar pembohongan dan suka mengambil perkataan orang yang tidak pernah menemui engkau. Mereka mengubah-ubah kalimah-kalimah (Tawrat) daripada tempatnya. Mereka berkata: “Jika ini (kalimah yang sudah mereka ubah) diberikan kepada kamu, maka terimalah tetapi jika (yang demikian) tidak diberikan kepada kamu, maka berhati-hatilah.” Dan sesiapa yang Allah berkehendak mengujinya, engkau sekali-kali tidak berdaya menolak sesuatu apa jua (yang datangnya) daripada Allah. Itulah orang yang Allah tidak berkehendak membersihkan hati mereka. Bagi mereka di dunia ini ialah kehinaan dan di akhirat kelak azab yang besar.
  5-42: Mereka suka mengambil perkataan dusta dan banyak memakan harta yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepada engkau (meminta pengadilan), maka buatlah pengadilan antara mereka atau berpalinglah daripada mereka. Dan jika engkau berpaling daripada mereka, mereka tidak mampu mendatangkan kemudaratan kepada engkau sedikit pun, tetapi jika engkau memutuskan (hukum) antara mereka, maka putuskanlah secara adil. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil.
  5-43: Dan bagaimana mereka (mahu) melantik engkau menjadi hakim, sedangkan pada sisi mereka ada Tawrat yang dalamnya (terkandung) hukum-hukum Allah, kemudian mereka berpaling (tidak menerima-pakai hukum Tawrat) sesudah itu? Dan mereka itu (sebenarnya) bukanlah orang yang beriman.
  5-44: Sesungguhnya Kami (Allah) telah menurunkan Tawrat yang dalamnya (terkandung) petunjuk dan cahaya, (yang dijadikan sumber) mengadili orang Yahudi oleh para nabi yang Islam (berserah diri kepada Allah), dan (demikian juga) orang ‘alim dan pendeta-pendeta mereka, dengan apa yang mereka diamanahkan daripada kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Maka janganlah kamu takutkan manusia tetapi takutlah kepada-Ku (kepada Allah), dan janganlah kamu menjual ayat-ayat-Ku (ayat-ayat Allah) dengan harga yang sedikit. Dan sesiapa enggan menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itulah orang yang kafir.
  5-45: Dan Kami (Allah) telah menetapkan ke atas mereka dalamnya (Tawrat) bahawa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka juga ada ‘qisas’nya (balasannya). Sesiapa melepaskannya (hak membalas), maka ia menjadi penebus dosa baginya. Dan sesiapa tidak menghukum menurut apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang yang zalim.
  5-46: Dan Kami (Allah) telah iringi jejak-jejak mereka (para nabi daripada Bani Isra’el) dengan (mengutuskan) ‘Isa ‘ibn Maryam yang membenarkan apa (kitab) yang sebelumnya, (iaitu) Tawrat dan Kami (Allah) telah berikan kepadanya (‘Isa) Injil. Dalamnya (mengandungi) petunjuk dan cahaya dan membenarkan apa (kitab) yang diturunkan sebelumnya, (iaitu) Tawrat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang yang bertakwa.
  5-47: Maka hendaklah Ahli Injil (pengikut-pengikut kitab Injil) menghukum menurut apa yang Allah turunkan dalamnya (Injil itu). Dan sesiapa menghukum dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang yang fasik.
  5-48: Dan Kami (Allah) telah turunkan kitab (al-Qur’an) itu dengan kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan sebagai penjaga atasnya (rujukan dalam meneliti kebenaran kitab-kitab terdahulu). Maka hukumlah  antara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu mereka, yang akan memalingkan kamu daripada kebenaran. Bagi tiap-tiap umat itu Kami (Allah) telah adakan syari’at (peraturan) dan jalan yang terang. Dan jika Allah kehendaki nescaya Dia (Allah) menjadikan kamu sebagai satu umat sahaja, tetapi Dia (Allah) hendak menguji kamu dengan apa yang diberikan-Nya (diberikan Allah) kepada kamu. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Hanya kepada Allah tempat kembali kamu sekaliannya, lalu Dia (Allah) menjelaskan kepada kamu tentang apa yang kamu perselisihkan.
  5-49: Dan hendaklah engkau menghukum antara mereka menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau menuruti hawa nafsu mereka, dan berwaspadalah engkau terhadap mereka agar mereka tidak dapat memalingkan engkau daripada apa yang telah Allah turunkan kepada engkau. Jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahawa Allah berkehendak mendatangkan bencana kepada mereka disebabkan sebahagian daripada dosa-dosa mereka. Dan kebanyakan manusia itu adalah sungguh-sungguh fasik.
  5-50: Apakah hukum Jahiliyyah yang mereka kehendaki, sedangkan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang yang berkeyakinan?
  5-51: Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kamu, kerana sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Dan sesiapa antara kamu menjadikan mereka sebagai pemimpin maka sesungguhnya orang itu (termasuk) daripada golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.
  5-52: Maka engkau akan melihat (keadaan) orang yang dalam hati mereka ada penyakit (orang munafik), mereka bersegera (memihak) kepada mereka (musuh Islam), seraya berkata: “Kami takut akan mendapat bencana (jika tidak memihak kepada musuh Islam).” Maka mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada kaum Muslimin) atau (mendatangkan) sesuatu keputusan daripada sisi-Nya (sisi Allah). Maka (kerana itu) mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
  5-53: Dan orang yang beriman akan mengatakan: “Inikah orangnya yang sungguh-sungguh bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka beserta kamu?” Gugurlah amalan mereka, lalu mereka menjadi orang yang rugi.
  5-54: Wahai orang yang beriman! Sesiapa antara kamu murtad daripada al-din-Nya (agama Allah), maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dicintai-Nya (dicintai Allah) dan mereka mencintai Allah, yang berlemah-lembut terhadap orang yang beriman, tegas dalam menghadapi orang kafir. Mereka berjihad pada jalan Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Demikian itu adalah kurnia Allah yang diberikan kepada sesiapa yang Dia (Allah) kehendaki. Dan Allah adalah al-Wasi’ (Maha Luas), lagi al-‘Alim (Maha Mengetahui).
  5-55: Sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah, rasul-Nya (rasul Allah) dan orang yang beriman, yang mendirikan solat dan menunaikan zakat dan mereka itu semuanya rukuk (tunduk kepada Allah).
  5-56: Dan sesiapa menjadikan Allah dan rasul-Nya (rasul Allah) dan orang yang beriman sebagai pemimpin, maka sesungguhnya mereka itulah ‘Hizballah’ (golongan Allah) yang akan menang.
  5-57: Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu jadikan pemimpin orang yang membuat al-din (agama) kamu menjadi ejekan dan permainan, (iaitu) orang yang telah diberi kitab sebelum kamu itu dan orang kafir. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman.
  5-58: Dan apabila kamu menyeru mereka kepada solat, mereka menjadikannya (seruan itu) ejekan dan permainan. (Mereka bersikap) demikian itu kerana mereka benar-benar (merupakan) kaum yang tidak menggunakan akal.
  5-59: Katakanlah: “Wahai Ahli Kitab! Bukankah kamu benci kepada kami hanyalah kerana kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan sebelumnya?” Dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik.
  5-60: Katakanlah: “Mahukah kamu jika aku beritahukan kepada kamu apakah yang lebih buruk balasannya di sisi Allah daripada yang demikian itu? (Iaitulah) orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai-Nya (dimurkai Allah), dan antara mereka ada yang Dia (Allah) jadikan kera-kera dan babi-babi dan hamba abdi Taghut (pertuhanan selain Allah).” Mereka itulah orang yang lebih buruk kedudukannya dan tersesat jauh daripada jalan yang lurus.
  5-61: Dan jika mereka datang kepada engkau mereka mengatakan: “Kami telah beriman,” padahal (sebenarnya) mereka datang dengan kekafiran dan (demikian juga) mereka keluar. Dan Allah lebih mengetahui (kekafiran) yang mereka sembunyikan.
  5-62: Dan engkau akan melihat kebanyakan daripada mereka bersegera kepada berbuat dosa dan permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh buruk apa yang mereka kerjakan.
  5-63: Mengapa orang ‘alim dan pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan kata-kata dosa dan memakan yang haram? Sungguh buruk apa yang mereka kerjakan.
  5-64: Dan orang Yahudi berkata: “Tangan Allah terbelenggu (kurang memberikan rezeki),” padahal tangan merekalah yang terbelenggu, dan mereka menerima kutukan disebabkan perkataan mereka itu. (Bukan begitu) tetapi kedua-dua tangan-Nya (tangan Allah) terbuka. Dia (Allah) menafkahkan sebagaimana yang Dia (Allah) kehendaki. Dan apa yang Rab (Tuhan) engkau turunkan kepada engkau, akan menambahkan kederhakaan dan kekufuran pada kebanyakan daripada mereka. Dan Kami (Allah) akan timbulkan permusuhan dan kebencian antara mereka sehingga hari kiamat. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah akan memadamkannya. Dan mereka bersungguh-sungguh melakukan kerosakan di bumi, sedangkan Allah tidak menyukai orang yang melakukan kerosakan.
  5-65: Dan sekiranya Ahli Kitab itu beriman dan bertakwa nescaya Kami (Allah) hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan nescaya Kami (Allah) akan memasukkan mereka ke dalam jannah (taman/syurga) yang penuh kenikmatan.
  5-66: Dan sekiranya mereka bersungguh-sungguh menegakkan (ajaran) Tawrat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka daripada Rab (Tuhan) mereka, nescaya mereka akan mendapat makanan daripada atas mereka dan daripada bawah kaki mereka. Di kalangan mereka ada orang yang adil tetapi kebanyakan mereka (merupakan) orang yang buruk amalannya.
  5-67: Wahai rasul! Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada engkau kerana jika engkau tidak kerjakan (yang diperintahkan itu), maka (bermakna) engkau tidak menyampaikan risalah-Nya (risalah Allah). Dan Allah akan melindungi engkau daripada (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.
  5-68: Katakanlah: “Wahai Ahli Kitab! Kamu tidak (dikira) atas sesuatu (al-din) sehinggalah kamu menegakkan (ajaran) Tawrat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada kamu oleh Rab (Tuhan) kamu.” Dan apa yang diturunkan oleh Rab (Tuhan) kepada engkau hanya menambahkan kederhakaan dan kekufuran bagi kebanyakan daripada mereka, maka janganlah engkau berdukacita terhadap kaum yang kafir itu.
  5-69: Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, Sabi’in dan Nasrani, sesiapa sahaja beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mengerjakan amal salih, maka tidak ada ketakuta

  Rate this posting:
  {[['']]}
  Kamu sedang membaca artikel tentang Terjemahan Al-Qur’an Surat al-Ma'idah lengkap (Surat Ke-5) dan kamu bisa menemukan artikel Terjemahan Al-Qur’an Surat al-Ma'idah lengkap (Surat Ke-5) ini dengan url https://www.hosteljogjaid.com/2012/04/terjemahan-surat-al-maidah-lengkap.html, kamu boleh menyebarluaskannya atau mengcopy paste-nya jika artikel Terjemahan Al-Qur’an Surat al-Ma'idah lengkap (Surat Ke-5) ini sangat bermanfaat bagi teman-temanmu,namun tolong cantumkan link Terjemahan Al-Qur’an Surat al-Ma'idah lengkap (Surat Ke-5) sebagai sumbernya ya!.